INLOGGEN

Al een account?

Privacy Statement
Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven

Het project Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd, om de filedruk op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven richting Eindhoven te verminderen. Het project start op 9 januari 2017 en duurt (inclusief nameting) tot en met het voorjaar voor 2018. Deelname aan het project is geheel vrijwillig.

Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven verzamelt, beheert en verwerkt persoonsgegevens voor het werven van deelnemers en het meten en analyseren van hun mobiliteitsgedrag. Deze persoonsgegevens worden verkregen middels kentekenregistratiecamera's op en rondom de A2, door automobilisten die zich aanmelden voor het project (NAW-gegevens) en tijdens de looptijd van het project ook door het gebruik van de Spitsmijden App i.c.m. de GPS-functie op de smartphone (GPS-ritregistraties). De verwerking van deze gegevens verloopt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

1. Wilt u niet meer worden benaderd?

Hebt u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen, maar wilt u niet meer worden benaderd voor het project Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven of vergelijkbare projecten? Dan kunt u dit aangeven op de speciale website www.scanmijniet.nl. Uw registratie op deze website vindt plaats op basis van uw kenteken en is één jaar lang geldig. Deze beveiligde database is in beheer bij ARS Traffic & Transport Technology. Deze persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wbp afdoende beschermd. Uw gegevens zullen bijvoorbeeld nooit voor andere doeleinden worden gebruikt.

2. Waarvoor worden de camera's op de A2 en omliggende wegen gebruikt?

Om de regio bereikbaar te houden is het nodig het aantal auto's in de spits te verminderen. Dit doet Rijkswaterstaat onder andere door het gericht bieden van alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven, aan automobilisten die frequent worden waargenomen op dit traject.

Vanaf eind oktober 2016 vinden daartoe verkeersmetingen plaats op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven in de richting van Eindhoven. Deze kentekenregistraties zijn op dinsdag 25 en woensdag 26 oktober 2016 aangekondigd in advertenties in de Limburger en het Eindhovens Dagblad.

Tijdens het project Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven worden camera's op de A2 ter hoogte van viaduct Oudebaan gebruikt voor de juiste berekening van de beloning van de deelnemers. Om te voorkomen dat deelnemers, in plaats van de A2, alternatieve wegen gaan gebruiken en daarmee op de wegen en in de dorpen langs de A2 extra verkeershinder en overlast veroorzaken, zijn op strategische punten eveneens camera's geplaatst. De registraties van de camera's op de alternatieve routes worden niet gebruikt om automobilisten uit te nodigen voor deelname aan het project. Deelnemers die tijdens hun deelname door deze camera's vaker worden geregistreerd dan vóór hun deelname, verliezen per extra rit op de alternatieve wegen tijdens de ochtendspits op werkdagen hun recht op een beloning.

3. Wat registreren de camera's?

Het verkeersonderzoek bestaat uit de analyse van verkeersstromen, die in kaart worden gebracht door o.a. de registratie van kentekens met camera's. De camera's worden daarbij uitsluitend gebruikt om het kenteken, het passagetijdstip en de locatie te registreren van autoverkeer. Hieruit kunnen dan reistijden en ritfrequentie van het verkeer worden afgeleid. Snelheidsovertredingen en voertuigkenmerken zijn niet relevant voor het onderzoek en worden niet geregistreerd.

4. Hoe komt u aan mijn persoonsgegevens?

Om frequent waargenomen automobilisten op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven richting Eindhoven te kunnen benaderen voor Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven is bij RDW aan de hand van de geregistreerde voertuigkentekens het bijbehorende adres opgevraagd. Dit gebeurt met instemming en medewerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RDW en is in overeenstemming met de Wbp.

Wegbeheerders kunnen op grond van artikel 42, lid 4c van de Wegenverkeerswet adressen opvragen in het kentekenregister als dit voor hun publieke taak noodzakelijk is. Rijkswaterstaat heeft als wegbeheerder de publieke taak te zorgen voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming. Op grond van deze taak zijn de adressen voor Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven opgevraagd bij de RDW.

Wanneer u deelneemt aan het project Spitsmijden A2 zullen de volgende gegevens van u worden opgeslagen:

  • kenteken(s), locatie en datum/tijd van herkenning d.m.v. cameradetecties;
  • naam, adres, woonplaats zijn verkregen bij de RDW; deze gegevens zullen tevens worden gedeeld met het verzendhuis ter verzending van uitnodigingsbrieven aan potentiële deelnemers;
  • gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres, huisadres, werkadres, worden door de deelnemer zelf opgegeven bij aanmelding voor het project;
  • GPS-ritregistraties d.m.v. de Spitsmijden App nadat Deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven door installatie en gebruik van de App.

Indien u vragen hebt over het verstrekken van persoonsgegevens door de RDW, dan verwijzen wij u naar de folder "Hoe beschermt de RDW mijn privacy?". Deze folder is te downloaden op de website van de RDW (www.rdw.nl):

https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Hoe-beschermt-de-RDW-mijn-privacy.aspx

5. Beveiliging van uw gegevens

De melding van de verwerking van persoonsgegevens is, in overeenstemming met hetgeen de Wbp voorschrijft, gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De melding voldoet aan de bepalingen van de Wbp.

De database met uw persoonsgegevens en de website www.SpitsmijdenA2.nl hebben veiligheidsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet zoek raakt, wordt misbruikt, of zonder toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De database en de website worden in overeenstemming met de Wbp afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

6. Inzage in uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn, opvragen via servicedesk@SpitsmijdenA2.nl. Gebruik hierbij als onderwerp "Gegevens Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven" en stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee. Deelnemers aan Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven hebben toegang tot een afgeschermde en beveiligde, persoonlijke webpagina waar zij inzage hebben in hun gegevens. De Servicedesk deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of uw betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

U kunt, in overeenstemming met artikel 35 van het Wbp de Servicedesk verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van uw deelname onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Uw verzoek hiertoe kunt u richten aan servicedesk@SpitsmijdenA2.nl met als onderwerp "Gegevens Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven". Stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee en vermeld de aan te brengen wijzigingen.

7. Bewaren van uw persoonsgegevens

Opgevraagde persoonsgegevens van automobilisten die regelmatig van het projecttraject gebruikmaken, maar niet ingaan op de uitnodiging of eenmalige herinnering om deel te nemen aan "Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven", worden binnen tien werkweken na registratie verwijderd uit de database van Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Persoonsgegevens van Deelnemers worden tot maximaal twee maanden na einde Nameting bewaard in de database van Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven, tenzij u expliciet toestemming geeft om de gegevens langer te mogen bewaren.

Statistische gegevens, die worden gebruikt voor verkeersonderzoek door Rijkswaterstaat (bijvoorbeeld voor maatregelen om de files te verminderen) worden mogelijk langer bewaard. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar een persoon.

Uw contactgegevens worden door Rijkswaterstaat bewaard voor een periode van twee jaar na beëindiging van het project, om u voor deze periode te kunnen voorzien van informatie over vergelijkbare mobiliteitsprojecten.

8. Vragen en meer informatie

Vragen over Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven die gerelateerd zijn aan de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: wbp@minienm.nl

Een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op www.spitsmijdenA2.nl. Meer informatie over verkeersonderzoeken en kentekenregistraties kunt u vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/verkeersonderzoek.

Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven, november 2016