INLOGGEN

Al een account?

Voorwaarden voor Deelname

Van 9 januari 2017 tot en met 23 maart 2018 (inclusief nameting) voert ARS Traffic & Transport Technology in opdracht van Rijkswaterstaat het project Spitsmijden Nederweert > Eindhoven uit. Het doel van dit Spitsmijdenproject is om de filedruk te verminderen op het traject van de A2 van Nederweert richting Eindhoven, door automobilisten structureel de ochtendspits te laten mijden. Deze Voorwaarden voor Deelname beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn voor deelname aan het project Spitsmijden A2. Van alle begrippen in deze Voorwaarden voor Deelname, die beginnen met een hoofdletter, is de voor deze Voorwaarden geldende definitie onderaan deze pagina opgenomen.

 1. Toepasselijkheid Voorwaarden voor deelname
  1. Een potentiële Deelnemer kan alleen aan Spitsmijden A2 deelnemen indien deze Voorwaarden voor deelname volledig en onvoorwaardelijk worden geaccepteerd.
  2. Het volledig en onvoorwaardelijk accepteren van de Voorwaarden voor deelname doet de Potentiële deelnemer door tijdens het aanmeldproces de checkbox “Akkoord” aan te vinken op de Website www.spitsmijdena2.nl voorafgaand aan de bevestiging van deelname. Nadat Rijkswaterstaat de deelname eveneens bevestigd heeft, wordt de deelname definitief. De Potentiële deelnemer is dan Deelnemer.
  3. Door deelname aan Spitsmijden A2 sluit de Deelnemer een privaatrechtelijke overeenkomst met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat treedt op als rechtspersoon in de zin van artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek. ARS Traffic & Transport Technology B.V. vertegenwoordigt Rijkswaterstaat in Spitsmijden A2. De Servicedesk van ARS Traffic & Transport Technology onderhoudt het contact met de Potentiële deelnemer en Deelnemer.
  4. Deelname aan Spitsmijden A2 is vrijwillig.
  5. Spitsmijden A2 heeft als doelstelling om door middel van financiële en andersoortige stimuli ervoor te zorgen dat er in de Ochtendspits minder verkeer op de A2 tussen Nederweert en Eindoven in de richting van Eindhoven rijdt, zonder dat dit leidt tot een toename van verkeer op het Onderliggend Wegennet. Deelnemers die handelen in strijd met deze doelstelling kunnen van deelname uitgesloten worden en hun eventueel opgebouwde Beloningsbedrag verliezen.
 2. Deelnemerselectie en aanmelding
  1. Gebruikers van een Personenauto komen in aanmerking voor deelname aan Spitsmijden A2, indien hun Auto tijdens de Nulmetingsfase tenminste zo vaak, als door Rijkswaterstaat vastgestelde limiet, is waargenomen.
  2. Rijkswaterstaat is gerechtigd de voor het project meest geschikte Potentiële Deelnemers te selecte-ren en uit te nodigen voor deelname. Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor deelname zonder nadere opgave van redenen te weigeren of op een wachtlijst te plaatsen.
  3. Per woonadres kan maximaal één persoon deelnemen aan Spitsmijden A2. Het woonadres van de Deelnemer dient overeen te stemmen met het adres van inschrijving.
  4. De Potentiële deelnemer is verplicht bij aanmelding voor deelname de kentekens van alle Personenauto's die op zijn woonadres geregistreerd staan te registreren op de Website www.spitsmijdena2.nl, alsmede de kentekens van Personenauto's van de Potentiële deelnemer die niet zijn geregistreerd op het woonadres, maar die ter beschikking staan voor gebruik (bijvoorbeeld lease-, huur- of pool-auto) door de Potentiële deelnemer of een ander persoon, woonachtig op hetzelfde woonadres. De kentekens van deze Deelnemersauto's worden in Spitsmijden A2 allen geregistreerd bij de Deelnemer.
  5. Wanneer één of meer personen op een woonadres deelnemen aan een ander mobiliteitsmanagementproject van 'Beter Benutten Vervolg' in de provincies Limburg en Noord-Brabant, dan komen alle daar woonachtige personen niet in aanmerking voor deelname aan Spitsmijden A2.
  6. Het is de vaste gebruikers van Personenauto's, die worden ingezet als taxi, voor koeriers- of andere bezorgdiensten, niet toegestaan deel te nemen aan Spitsmijden A2.
  7. Bestuurders van motorrijwielen zijn uitgesloten van deelname aan Spitsmijden A2 zoals bedoeld in 2.1.
  8. Automobilisten zijn uitgesloten van deelname zoals bedoeld in 2.1, indien deze in de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan een ander beloningsproject.
 3. Voertuigregistratie van Deelnemers
  1. Rijkswaterstaat gebruikt voor de vaststelling van het reisgedrag van de Deelnemer de kentekenregistraties van de kentekens van al zijn Deelnemersauto's op het Hoofdwegennet en het Onderliggend Wegennet op Werkdagen tussen 06.30 en 09.10 uur.
  2. Na afloop van de Deelnameperiode zullen de kentekens van de Personenauto's die geregistreerd zijn bij de Deelnemer nog tien Werkweken worden geregistreerd door de kentekenherkenningscamera's vanwege een onderzoek naar de duurzaamheid van de maatregel. Na deze periode worden de kentekens niet langer als onderdeel van de deelname geregistreerd.
 4. Ritregistratie van Deelnemers door GPS
  1. Het gebruik van de Mobiele App is niet verplicht.
  2. De Deelnemer wordt aangemoedigd actief gebruik te maken van de Spitsmijden App en alle relevante spitsritten er mee te loggen.
  3. De Deelnemer wordt aangemoedigd de Spitsmijden App actief te hebben tijdens de Spits en dagelijks aan te geven óf zij een spitsrit maken en op welke manier zij een Spitsrit maken.
 5. Medewerking verlenen aan onderzoek Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
  1. De Deelnemer verleent toestemming om gedurende of direct na afloop van de Deelnameperiode te worden benaderd voor enquêtes en interviews over zijn deelname aan Spitsmijden A2. De resultaten worden gebruikt voor het aan Spitsmijden A2 verbonden onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Deelnemer is verplicht naar beste eer en geweten aan deze enquêtes en interviews mee te werken.
 6. Toestemming gegevensopslag t.b.v. toekomstige aanbiedingen Ministerie van IenW
  1. Deelnemer verleent toestemming dat hij tot twee jaar na afloop van de Beloningsperiode van Spits-mijden A2 kan worden benaderd in verband met nieuwe mobiliteitsproducten en/of diensten, die zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  2. Deelnemer verleent toestemming aan Rijkswaterstaat om zijn gegevens tot twee jaar na afloop van de Beloningsperiode van Spitsmijden A2 te gebruiken om bij eventuele toekomstige Spitsmijden projecten, die zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, te kunnen toetsen of de Deelnemer eerder heeft deelgenomen aan het Spitsmijden A2 project.
  3. Deelnemer stemt toe dat gedurende en tot twee jaar na afloop van de Looptijd van het Project deelnemergegevens ter beschikking zullen worden gesteld aan Rijkswaterstaat ten behoeve van activiteiten en toekomstige Beter Benutten Projecten door Rijkswaterstaat.
 7. Kennisnemen van informatie
  1. De Deelnemer dient toegang te hebben tot internet en te beschikken over een emailadres.
  2. De Deelnemer heeft via zijn persoonlijke pagina op de website www.SpitsmijdenA2.nl inzage in zijn persoonlijke gegevens en kenteken(s), het Bestedingstegoed, de Beloning, de gereden Spitsritten en de Referentieniveaus voor zowel het Hoofdwegennet als het Onderliggend wegennet.
  3. De Servicedesk zal de Deelnemer regelmatig relevante informatie over Spitsmijden A2 toesturen per e-mail. De Deelnemer geeft toestemming voor het toesturen van deze informatie en zal minimaal eenmaal per week de e-mail controleren op berichten van Spitsmijden A2.
 8. Wijzigingen van informatie van de Deelnemer
  1. De Deelnemer is verplicht wijzigingen ten aanzien van de Deelnemersauto's binnen 5 Werkdagen na het ontstaan van de wijziging schriftelijk of per e-mail aan de Servicedesk te melden.
  2. Indien gedurende de Deelnameperiode de tijdens de aanmelding op de website geldende gegevens van de Deelnemer of de reguliere gebruiker(s) van diens Deelnemersauto('s) wijzigen, dan is de Deelnemer verplicht de wijzigingen binnen 5 Werkdagen na het ontstaan ervan schriftelijk of per e-mail te melden aan de Servicedesk.
  3. Verzoeken van de Servicedesk om (her)bevestiging van de persoonlijke gegevens zullen binnen 5 Werkdagen worden beantwoord door de Deelnemer. Indien de Deelnemer in gebreke blijft bij de verstrekking van deze gegevens, kan de uitbetaling van opgebouwde Beloningen worden opgeschort of komen te vervallen en/of kan de deelname eenzijdig door Rijkswaterstaat worden beëindigd.
  4. Iedere onderbreking van het Normale reisgedrag van de Deelnemer of de reguliere gebruiker(s) van diens Deelnemersauto('s) gedurende een periode van meer dan 4 weken die niet is veroorzaakt door het deelnemen aan Spitsmijden A2 zal door de Deelnemer binnen 5 Werkdagen nadat aan de Deelnemer duidelijk is geworden dat de periode van onderbreking 4 weken of langer gaat duren, aan de Servicedesk worden gemeld. Voorbeelden van dergelijke onderbrekingen zijn een langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, een langdurige vakantie en een verandering van huis- of werkadres. In die gevallen wordt geen Beloning opgebouwd en uitgekeerd gedurende de periode van de onderbreking.
  5. Rijkswaterstaat heeft bij wijziging van persoonlijke gegevens zoals woon- en/of werkadres en kenteken(s), en in andere gevallen waarin Rijkswaterstaat dit geraden acht, het recht om het Bestedingstegoed of zelfs de deelname van de Deelnemer te herzien.
  6. De Referentieniveaus kunnen alleen worden aangepast in geval van situaties als bedoeld in art. 8.4 en 8.5.
 9. Beloningenlooptijd
  1. De startdatum van de Beloningenlooptijd van Spitsmijden A2 is de eerste Werkdag nadat het gehele aanmeldproces door de Deelnemer doorlopen is en afgesloten door de bevestiging van deelname door Rijkswaterstaat.
  2. De Beloningenlooptijd loopt vanaf de eerste Werkdag na bevestiging van deelname (niet eerder dan 9 januari 2017) tot en met 22 december 2017, tenzij er sprake is van een eerdere beëindiging van deelname door Deelnemer of Rijkswaterstaat.
  3. Rijkswaterstaat is gerechtigd om de Beloningenlooptijd van het project te wijzigen, zonder dat Deelnemers hieraan rechten of aanspraken kunnen ontlenen.
 10. Referentieniveaus en Bestedingstegoed
  1. De Deelnemer krijgt, voorafgaand aan iedere Beloningsperiode, een Bestedingstegoed toegekend op basis van zijn Hoofdwegennet Referentieniveaus.
  2. De Hoofdwegennet Referentieniveaus zijn bepaald in een periode van 4 Werkweken, voorafgaand aan de deelname. De periode van 4 Werkweken is geselecteerd uit de periode van 8 Werkweken.
  3. Het Bestedingstegoed volgt uit het Referentieniveau, gedeeld door 20 en vermenigvuldigd met het aantal Werkdagen in de Beloningsperiode x Beloningsbedrag, gesommeerd over alle Deelnemersauto's van de Deelnemer, rekening houdend met Feest- en Vakantiedagen.
  4. Feest- en Vakantiedagen worden niet meegerekend bij het vaststellen van het Bestedingstegoed.
  5. De geldelijke waarde van het Beloningsbedrag kan gedurende het project variëren. De actuele waarde hiervan wordt altijd op de Website gepubliceerd. Rijkswaterstaat informeert Deelnemers tenminste 1 week van te voren per mail over een dergelijke wijziging alvorens deze in werking treedt. Indien de Deelnemer met deze wijziging niet akkoord is, kan deze gebruiken maken van zijn recht conform artikel 13.1.
 11. Verdienen van de Beloning
  1. Iedere keer dat met een Deelnemersauto tijdens de Ochtendspits een Spitsrit gemaakt wordt op het Hoofdwegennet, wordt een bedrag ter grootte van het Beloningsbedrag van het Bestedingstegoed van de Deelnemer afgewaardeerd.
  2. Wanneer met een Deelnemersauto een Spitsrit gemaakt wordt op het Onderliggend wegennet, waarmee het totaal aantal van dergelijke Spitsritten gemeten over de hele Beloningsperiode uitkomt boven het betreffende Onderliggend Wegennet Referentieniveau van de Deelnemer, wordt een bedrag ter grootte van het Beloningsbedrag van zijn Bestedingstegoed afgewaardeerd.
  3. Tijdens Feest- en Vakantiedagen vindt geen Afwaardering plaats.
  4. Nimmer kan de situatie ontstaan waarin het Resterend Bestedingstegoed minder wordt dan €0.
 12. Uitkeren van het Resterend Bestedingstegoed
  1. Na het einde van elke kalendermaand wordt het Resterend Bestedingstegoed van die maand vastgesteld. .
  2. Bij beëindiging van de deelname, zal het nog uit te keren Resterend Bestedingstegoed worden vastgesteld per de door de Deelnemer gewenste beëindigingdatum of de door Rijkswaterstaat bepaalde beëindigingdatum.
  3. Het Resterend Bestedingstegoed, gemeten in Euro's, wordt aan Deelnemer toegekend in punten ter besteding in de webshop. Voor de toekenning wordt een ratio gehanteerd van 1 punt per eurocent (€ 0,01)
  4. Uiterlijk 4 werkweken na desbetreffende Beloningsperiode komt het opgebouwde puntentotaal beschikbaar voor besteding in de webshop.
  5. De Beloning, die de Deelnemer vanuit Spitsmijden A2 ontvangt, is vrijgesteld van inkomstenbelasting.
 13. Beëindiging deelname
  1. De Deelnemer is gerechtigd om op ieder moment eenzijdig zijn verdere deelname aan Spitsmijden A2 te beëindigen. Opzeggingen dienen vooraf schriftelijk of per e-mail plaats te vinden met vermel-ding van de door de Deelnemer gewenste beëindigingdatum. Verzoeken tot beëindiging met terugwerkende kracht kunnen niet worden gehonoreerd, in voorkomend geval zal de eerste dag na ontvangst van het verzoek de deelname worden beëindigd.
  2. Rijkswaterstaat kan bij het niet navolgen van de bepalingen in deze Voorwaarden voor deelname, of het wegvallen van de grond voor deelname besluiten deelname van de Deelnemer eenzijdig te beëindigen per een door Rijkswaterstaat vast te stellen beëindigingsdatum.
  3. Als geconstateerd wordt dat met de Deelnemersauto's van een Deelnemer geen, te weinig of te veel Spitsmijdingen worden gerealiseerd, kan Rijkswaterstaat besluiten de deelname van deze Deelnemer eenzijdig te beëindigen.
  4. Rijkswaterstaat kan besluiten het project eenzijdig te beëindigen, waarmee voor alle Deelnemers de deelname vervalt.
 14. Vertrouwelijkheid informatie van de Deelnemer
  1. De Deelnemer geeft toestemming voor opslaan van zijn persoonsgegevens tijdens het project Spitsmijden A2 en tot twee jaar na afloop van het project.
  2. De Deelnemer neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle gegevens, waarvan hij kennis heeft gekregen in het kader van Spitsmijden A2 en waarvan duidelijk is, of kan zijn, dat die gegevens geheim dienen te blijven of waarvan Rijkswaterstaat geheimhouding wenst.
  3. De melding van de verwerking van persoonsgegevens is, overeenkomstig hetgeen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voorschrijft, gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De melding voldoet aan de bepalingen van de Wbp. Rijkswaterstaat handelt binnen de wettelijke privacyregelgeving en stelt persoonsgebonden informatie niet ter beschikking aan derden voor andere doeleinden dan Spitsmijden A2, tenzij een onherroepelijk rechterlijk vonnis Rijkswaterstaat daartoe verplicht.
  4. De gegevens van de Deelnemers aan het project blijven ten behoeve van de vaststelling van de Beloning bewaard gedurende de Looptijd van Spitsmijden A2 of zoveel langer als noodzakelijk is om het project administratief af te handelen, behoudens de toestemming van de Deelnemer zoals vervat in artikel 14.1.
  5. Alle resultaten uit enquêtes en interviews van de Deelnemer en alle metingen door de camera's worden in volledig geanonimiseerde vorm verwerkt in de onderzoeksrapporten t.b.v. Rijkswaterstaat. Deze gegevens worden indien nodig langer bewaard. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar personen.
  6. Op de Website van Spitsmijden A2 is een privacy statement gepubliceerd.
 15. Publiciteit
  1. Indien een Deelnemer door de pers wordt benaderd over Spitsmijden A2 of zelf deze toenadering wil zoeken, stelt Rijkswaterstaat het op prijs als de Deelnemer de Servicedesk hierover informeert.
 16. Wijzigingen Voorwaarden voor deelname
  1. Rijkswaterstaat is gerechtigd de Voorwaarden voor deelname eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in de Voorwaarden voor deelname worden vooraf aan de Deelnemer gecommuniceerd. Krachtens artikel 13.1 kan de Deelnemer vervolgens besluiten zijn deelname te beëindigen.
 17. Klachten, vragen en opmerkingen
  1. Bij eventuele klachten, vragen en opmerkingen kunnen Deelnemers contact opnemen met de Servicedesk.
 18. Onregelmatigheden
  1. Het is de Deelnemer of de reguliere gebruiker(s) van diens Deelnemersauto('s) niet toegestaan door middel van oneigenlijk gedrag een Beloning te verdienen. Hieronder worden in ieder geval de volgende situaties verstaan (niet uitputtend): de Deelnemer of de reguliere gebruiker(s) van diens Deelnemersauto('s) besturen tijdens de Spits, op de wegen waarop Afwaarderingen kunnen plaatsvinden, een andere auto dan een Deelnemersauto zonder dit aan de Servicedesk te melden; de Deelnemer of de reguliere gebruiker(s) van diens Deelnemersauto('s) zijn verhuisd zonder de Servicedesk daarvan op de hoogte te brengen; de Deelnemer of de reguliere gebruiker(s) van diens Deelnemersauto('s) zijn van werkadres veranderd zonder de Servicedesk daarvan op de hoogte te brengen, de Deelnemer of de reguliere gebruiker(s) van diens Deelnemersauto('s) vertonen gedrag waarvan hij kan weten dat dit niet bijdraagt aan de doelstelling van het project.
  2. Indien de Deelnemer of de reguliere gebruiker(s) van diens Deelnemersauto('s) zich niet houden aan de Voorwaarden voor deelname, dan kan de Deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname en zal uitbetaling van het Resterend Beloningstegoed niet plaatsvinden.
  3. Steekproefsgewijs controleert de Servicedesk persoonlijke gegevens van Deelnemers.
  4. De Servicedesk zal bij het vermoeden dat zij onjuiste of onvolledige gegevens heeft ontvangen, contact opnemen met de Deelnemer en om een verklaring en toelichting vragen. De Deelnemer zal, conform artikel 8.3 binnen 5 Werkdagen dit verzoek beantwoorden.
  5. Bij het vermoeden van onregelmatigheden of gerede twijfel aan de juistheid van de kentekenregistraties wordt de Deelnemer in de gelegenheid gesteld om de waarnemingen te verklaren. Indien een deugdelijke verklaring niet tijdig wordt verstrekt, zie artikel 8.3, of geheel ontbreekt, leidt dat tot uitsluiting van deelname zonder uitbetaling van het Resterend Bestedingstegoed en zal de deelname worden beëindigd.
  6. Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de deelname van Deelnemers die de termijnen zoals genoemd in 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 laten verlopen, te beëindigen en het recht op uitkering van het Resterend Bestedingstegoed in deze gevallen te laten vervallen.
  7. Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om onterecht uitgekeerde Beloningen op de Deelnemer te verhalen.
  8. Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om, bij aantoonbare Fraude, onterecht uitgekeerde Beloningen, inclusief eventuele extra kosten op de Deelnemer te verhalen.
  9. Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om, bij aantoonbare Fraude, privaatrechtelijke sancties op te leggen aan de Deelnemer d.m.v. het opleggen van incassokosten.
 19. Aansprakelijkheid
  1. Spitsmijden A2 is met grote zorgvuldigheid voorbereid. Het is echter mogelijk dat bij de uitvoering zaken anders lopen dan is bedoeld en/of is voorzien. Rijkswaterstaat, noch zijn hulppersonen, zijn jegens de Deelnemer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de deelname aan Spitsmijden A2, van welke aard en omvang dan ook.
  2. Indien in rechte niettemin zou worden geoordeeld dat Rijkswaterstaat of zijn hulppersonen aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de betreffende Deelnemer zou hebben kunnen ontvangen voor zijn deelname aan Spitsmijden A2.
  3. De Deelnemer vrijwaart Rijkswaterstaat voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de deelname aan Spitsmijden A2.
  4. Voor zover een Deelnemer of de reguliere gebruiker(s) van diens Deelnemersauto('s) door deelname aan Spitsmijden A2 kosten maken, bestaat geen recht op vergoeding van deze kosten.
 20. Toepasselijk recht
  1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te 's-Gravenhage.
  2. Beslissingen, handelingen en mededelingen van welke aard en met welke inhoud dan ook, in het kader van Spitsmijden A2 zijn niet vatbaar voor bezwaar en beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht.


BegrippenlijstBegripDefinitie
AfwaarderingReductie van het resterend Bestedingstegoed van een Deelnemer, voortvloeiend uit het tijdens de Spits passeren van het Afwaarderingsgebied.
AfwaarderingsgebiedHet gehele tracé van de A2 tussen Nederweert en Eindhoven in de richting van Eindhoven, zoals HIER gespecificeerd.
AutoEen motorvoertuig (in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens op 4 of meer wielen, met uitzondering van landbouwwerktuigen en tractoren).
BeloningDe als gevolg van het tonen van het Gewenste Gedrag aan betreffende Deelnemer uit te keren materiele of immateriële vergoeding.
BeloningenlooptijdDe periode (buiten de Vakantieperiode) waarin Deelnemers een Beloning voor het door hen gerealiseerde Gewenste Gedrag kunnen ontvangen, te weten: vanaf de eerste Werkdag na acceptatie van de Voorwaarden door Deelnemer (niet eerder dan 9 januari 2017) tot en met beëindiging van deelname door Deelnemer of Rijkswaterstaat (niet later dan 22 december 2017).
BeloningsbedragHet als gevolg van een Spitsmijding op een Werkdag achterwege blijven van een Afwaardering na afloop van een Ochtendspits tijdens welke in het kader van het Project wordt gestreefd naar Spitsmijdingen. De geldelijke waarde hiervan kan gedurende het project variëren en wordt op de Website gepubliceerd.
BeloningsperiodeHet tijdsinterval tussen twee opeenvolgende momenten waarop ten behoeve van Af-waarderingen een nieuw Bestedingstegoed aan een Deelnemer wordt toegekend, doorgaans onder uitbetaling van het Beloningstegoed en resterend Bestedingstegoed uit de voorgaande periode.
BeloningstegoedSaldo ten bate van een individuele Deelnemer, dat telkens aan het begin van een nieuwe Beloningsperiode wordt toegekend en gedurende die Beloningsperiode wordt gereduceerd door Afwaarderingen voortvloeiend uit de passage van een Afwaarderingslocatie tijdens de Mijdingsperioden. Na afloop van iedere Beloningsperiode en/of aan het einde van diens Deelnameperiode, wordt het na Afwaarderingen resterend bedrag uitgekeerd aan desbetreffende Deelnemer.
DeelnemerDe persoon die deelneemt aan Spitsmijden A2 en als zodanig, inclusief diens Deelnemersauto's bij Spitsmijden A2 is geregistreerd.
DeelnemersautoEen Personenauto waarvan het kenteken is geregistreerd op naam van een Deelnemer, danwel op diens woonadres. In geval van een op naam van een rechtspersoon geregistreerde Personenauto (zoals een leaseauto) wordt deze geacht een Deelnemersauto te zijn, indien de reguliere - doorgaans bij de kentekenhouder geregistreerde - berijder ervan Deelnemer is of staat geregistreerd op het woonadres van een Deelnemer.
DeelnameperiodeZie Beloningenlooptijd.
Feest- en VakantiedagenDe door het Ministerie van OCW wettelijk vastgestelde en geadviseerde Vakantieperiodes voor het voortgezet onderwijs voor de regio Zuid Nederland.
Voor Spitsmijden A2 gaat het daarbij om de navolgende datums:
 • 27 februari t/m 3 maart 2017(Voorjaarsvakantie)
 • 17 april 2017 (2e Paasdag)
 • 24 april t/m 28 april 2017 (Meivakantie)
 • 25 mei t/m 26 mei 2017 (Hemelvaartsdag + dag na Hemelvaartsdag)
 • 5 juni 2017 (2e Pinksterdag)
 • 17 juli t/m 25 augustus 2017 (Zomervakantie)
 • 16 oktober t/m 20 oktober 2017 (Herfstvakantie)
 • 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 (Kerstvakantie)
FraudeHet bewust handelen in strijd met de deelnamevoorwaarden en elk doen of bewust nalaten dat erop is gericht de Verplaatsingsgegevens, dan wel de hoogte van Beloningen of de uitbetaling daarvan te manipuleren.
Gewenst GedragHet niet op Werkdagen in de Spits met de Personenauto op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven rijden.
HoofdwegennetDe verzameling meetpunten bedoeld om voertuigen welke over de A2 tussen Nederweert en Eindhoven rijden te registreren.
LooptijdDe periode vanaf Oplevering van een Project tot volledige afronding van de nametingen ervan. Zie ‘Beloningenlooptijd’ voor de periode waarin beloningen kunnen worden verdiend.
MijdingsperiodeHet tijdsinterval 6:30 - 9:15 MET op Werkdagen, waarbinnen Afwaarderingen plaatsvinden indien de Deelnemers geregistreerd worden op een Afwaarderingslocatie.
Mobiele AppSoftwaretoepassing voor smartphone om Verplaatsingsgegevens en/of informatie-uitwisseling te faciliteren.
Normale reisgedragHet reisgedrag van de Deelnemer op het Hoofdwegennet en het Onderliggend Wegennet tijdens de Ochtendspits ten tijde van de Nulmetingsfase.
NulmetingHet registreren van de Verplaatsingsgegevens ten behoeve van de werving en de bepaling van de Referentie- en Selectieniveaus.
NulmetingsfaseTijdsperiode van 8 Werkweken waarin de Nulmeting uitgevoerd wordt.
OchtendspitsHet tijdsinterval van de Spits op Werkdagen 's ochtends van 06:30 uur tot 09:15 uur MET.
Onderliggend WegennetHet geheel van de wegen die niet behoren tot het Hoofdwegennet.
PersonenautoEen Auto met een maximum toegestane massa van minder dan 3500 kg, voorzien van een Nederlands kenteken.
Potentiële deelnemerEen persoon die begonnen is met de aanmelding voor deelname, maar nog wacht op bevestiging van deelname door Rijkswaterstaat.
ReferentieniveauHet voor een potentiële Deelnemer gedurende de Nulmeting tijdens Mijdingsperiode vastgesteld aantal passages van Referentielocaties.
RijkswaterstaatDe partij waarmee de Deelnemer door accepteren van de Voorwaarden voor Deelname een overeenkomst sluit.
SelectieperiodeHet tijdsinterval op Werkdagen van 06:30 - 09:10 (MET), waarbinnen de Selectie- en Referentieniveaus worden bepaald.
SelectieniveauHet gedurende de Nulmeting vastgesteld aantal passages van een kenteken of van een Potentiële Deelnemer tijdens de Selectieperiode van de Referentielocatie.
ServicedeskContactcentrum voor (potentiële) Deelnemers, gevestigd ten kantore van ARS Traffic & Transport Technology. De contactgegevens zijn: Servicedesk Spitsmijden A2, Postbus 85911, 2508 CP Den Haag. E-mail: servicedesk@SpitsmijdenA2.nl. Telefoon: 070-3015223 Fax: 070-3656468. Website www.SpitsmijdenA2.nl.
SpitsDe tijdsintervallen van de spitstijden van de Ochtendspits.
Spitsmijden / Spits-mijding Wanneer een Deelnemer het Gewenste Gedrag vertoont, waar dat tijdens de Selectieperiode nog een rit met een Personenauto betrof.
SpitsrittenRitten gemaakt op de Hoofdwegennet of Onderliggend Wegennet met Deelnemersauto's tijdens een Werkdag en gedurende de Ochtendspits.
VakantieperiodeDe door het Ministerie van OCW wettelijk vastgestelde en geadviseerde vakantieperiodes voor het voortgezet onderwijs voor de regio Zuid Nederland. (zie ook Feest- en Vakantie dagen)
VoorwaardenDe Voorwaarden voor Deelname aan Spitsmijden A2.
WebsiteDe website van Spitsmijden A2, te weten www.SpitsmijdenA2.nl.
WerkdagEen van de weekdagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van 2de Paasdag, 2de Pinksterdag, Koningsdag en Hemelvaartsdag en de vrijdag daaropvolgend.
WerkweekEen kalenderweek van maandag tot en met zondag die geheel of gedeeltelijk valt buiten de Vakantieperiode.